Standard agreement

UMOWA
SPRZEDAŻY KOTA / AGREEMENT OF CAT SALE

Sprzedający-hodowca
/
Breeder-seller:

Imię
nazwisko………………………………….
cattery……………………………………………. Registered
in (WCF)……………….
adres……………………………………………… phone
…………………………………………….
e-mail:
……………………………………………

Nabywcakota
/
Buyer:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
phone:
…………………………………………………………………………
e-mail:
…………………………………………………………………………

Podstawowe dane dotyczące kota
/
Data of the cat:

Breed:
……………………………………………
sex:
…………………………………….
Color:
………………………………………………………

Microchip
number:
………………………………………………………

Pedigree
number:
…………………………………………………………
Name of cat:
……………………………………………………………….
Date of birth:………………………………………………………………..
Sire:
…………………………………………………………………………..
Queen:
………………………………………………………………………..
Price:
………………………………………………………………………….
Deposit:
……………………………………………………………………..

WARUNKI UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
KOTA 
/ CONDITIONS

 1. Sprzedający (hodowca)gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
  Hodowla jest wolna od chorób PKD, FIV, FeLV.

The breeder guarantees that cat is in perfect physical condition and free from parasites. Cat is healthy, without evident genetic defects or deformations. The cattery is free from PKD, FIV, FeLV

 1. Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe szczepionką TRICAT /BIOFEL PCH, RABISIN w
  dniu:

Cat was vaccinated against panleucopaenia and cat flu (Nobivac Tricat / BIOFEL PCH, RABISIN R:

I
vaccination:

II

vaccination:

III
vaccination:

 1. Kot został odrobaczony przy użyciu preparatu Pyrantelum / Milbemax / DRONTAL w dniu:

Cat was dewormed:

I
deworming:

II
deworming:

III
deworming:
in vet recommendation

 1. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota pełne trzy doby od chwili odebrania kota z hodowli. Jeżeli przedstawi świadectwo weterynaryjne, że ewentualne wady lub choroby kot nabył w hodowli, to zobowiązuje to hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty za kota w ustalonym przez obie strony terminie lub zamiany kota na innego, po przekazaniu przez nabywcę wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających jego prawo do reklamacji kota.

Thebuyer has the right to make a veterinary inspection this cat within three days from purchase.
If buyer submit the veterinary certificate, that cat acquired some defects or diseases in its home-cattery, the breeder should refund all paid amount (buyer returns cat to breeder), or change the ill cat to another cat from her cattery.
The refund or replacement takes place only after the transfer by the purchaser of all original documents proving his right to claim the cat.

 1. Hodowca oświadcza, że w dniu sprzedaży ocenia walory kota jako wystawowego i hodowlanego.

Thebreeder declares that on sale, assess the class of cat as for show and breeding.

 1. Nabywca oświadcza, że zakupiony kot przeznaczony jest: tylko do hodowli

   

The buyer declares that bought cat is designed:
only for breeding in Cattery

 1. Hodowca nie daje gwarancji przyszłych sukcesów wystawowych i hodowlanych
  kota.

The breeder doesn’t guarantee future success of this cat in the shows and breeding.

 1. Jeżeli nabywca zmieni zdanie i zrezygnuje z wykorzystywania kupionego kota w hodowli – ma on zostać natychmiast wykastrowany. W razie uzyskania przez hodowcę informacji, że zakupiony kot jest wykorzystywany do rozrodu i kocięta po nim nie uzyskują rodowodów – hodowca ma prawo do odebrania kota i wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych (naruszenie dobrej reputacji hodowli).

If the buyer changes his mind and decides not to use bought cat for breeding – cat has to be neutered immediatelly. In case of obtaining information by the breeder that purchased cat is used for breeding but his kittens have no right to get pedigrees, the breeder has the right to receive the cat and take legal action to claim damages for the infringement of personal rights (violation of cattery’s reputation).

 1. Nabywca oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium i schroniska. W razie rezygnacji z kota nabywca znajdzie dla niego odpowiedni dom. Jeżeli hodowca stwierdzi, że w/w warunki nie zostały dotrzymane ma prawo kota odebrać oraz zażądać od opiekuna odszkodowania w kwocie równej wartości kota.

Kot może opuścić dom nabywcy wyłącznie wykastrowany/wysterylizowany. Nie ma możliwości odsprzedaży kota do innej hodowli jako kota hodowlanego z wyjątkiem zwrotu do macierzystej hodowli.

Buyer declares that the cat will not be abandoned, sold to the animal store, devoted to the lab and shelter. In case of resignation of a cat the buyer finds the right house for him. If the breeder finds that these conditions are not met, she has the right to pick up the cat and ask the caregiver for compensation in an amount equal to the value of the cat.

A cat can be rehomed only castrated / neutered. Resale of the cat to another cattery as a breeding cat (with the exception of the return< to the home cattery) is absolutely forbidden.

 1. Zakazana jest sprzedaż kociąt po tym kocie na terytorium Polski – zarówno do hodowli, jak i do kastracji.

It is not allowed to sale of kittens after this cat on Polish territory – both for breeding and for castration.

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

The agreement was made in two identical copies, one for each participants.

 1. Nabywca zapoznał się z warunkami umowy i zgadza się z nimi.

Buyer has read the conditions of the contract and agrees with them.

 1. Wszystkie sporne sprawy rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla miasta Legionowa, w oparciu o Kodeks Cywilny RP.

   

All disputed cases will be resolved by the competent court of the city of Legionowo, based on the Polish Civil Code.

Załączniki
/ attachements

 1. książeczka zdrowia
  / book of cat’s health
 2. paszport dla kota / pet passport
 3.  

Uwaga: umowa przechowywana jest przez hodowcę przez okres 10 lat licząc od daty zawarcia umowy

Note: the agreement is kept by the breeder for a period of 10 years from  the date of conclusion of the contract

Data/ date:
……………………………….

podpis hodowcy: …………………………………..
seller’s sign
podpis nabywcy………………………………………..

 buyer’s sign

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.